“There is no neutral ground in the universe. Every square inch, every split second is claimed by God, and counterclaimed by the devil.” C.S. Lewis

“Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.” Efesi rs 6:12 (AFR53)

“Maar geen wapen wat teen jou gemik word, sal iets teen jou kan uitrig nie. Elke aanklag teen jou sal jy weerlê. Dit is die erflating van die dienaars van die Here. Aan hulle laat Ek reg geskied, verklaar die Here.” Jesaja 54:17 (NLV)

“Toe het ek ’n kragtige stem in die hemel hoor sê: Nou het die verlossing en die krag en die koninklike heerskappy van ons God aangebreek, asook die mag van sy Christus. Die aanklaer van ons medegelowiges is neergegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het.” Openbaring 12:10 (NLV)

“Daarna het Hy my die ho priester, laat sien, terwyl hy voor die Engel van die Here staan, en die Satan aan

sy regterhand staan om hom aan te klae.” Sagaria 3:1 (AFR53)

“Toe sê die Here aan die Satan: Mag die Here jou bestraf, o Satan! Ja, mag die Here, wat Jerusalem verkies het, jou bestraf! Is hierdie een nie ‘n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? En Josua was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die Engel staan.” Sagaria 3:2-3 (AFR53)

“My dear children, I am writing this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate who pleads our case before the Father. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous.” 1 John 2:1 (NLT)

“Daarop het Hy aangehef en gesê aan die wat voor Hom staan: Neem die vuil klere van hom weg. Toe sê Hy vir hom: Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere. Daarop sê ek: Laat hulle ‘n rein tulband op sy hoof sit. En hulle het die rein tulband op sy hoof gesit en hom die klere aangetrek, terwyl die Engel van die Here daarby staan.” Sagaria 3:4-5 (AFR53)

Lukas 15:11a-24 (NLV)

“Daar is dus nou geen veroordeling vir di  wat in Christus Jesus is nie.” Romeine 8:1 (AFR83)

DIE DUIWEL KEN JOU NAAM, MAAR HY NOEM JOU OP JOU SONDE

JESUS KEN JOU SONDE, MAAR HY NOEM JOU OP DIE NAAM

“Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.” 2 Korinti rs 5:17 (AFR83)

“… en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees …” 2 Korinti rs 6:18 (AFR53)

“Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.” Romeine 8:38-39 (AFR83)