“If we could see what was happening in the unseen world as we prayed, we would never stop praying.” Louie Giglio

“Toe Jesus sy rede voltooi het, was die skare diep onder die indruk van sy onderrig. Dit was immers gesagvol – heeltemal anders as di van hulle eie skrifkenners.” Matteus 7:28-29 (NLV) “En toe Hy op ‘n sekere plek besig was om te bid, s een van sy dissipels vir Hom nadat Hy opgehou het: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy dissipels geleer het.” Lukas 11:1 (AFR53)

“Luister, Israel! Die Here is ons God. Jy moet die Here jou God liefh met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag.” Deuterenomium 6:4 (NLV)

HOE HET JESUS GEBID?

“So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook di vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” Matteus 6:9-13 (AFR83) HOE WORD JY DEEL VAN SY FAMILIE? “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, di wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” Johannes 1:12 (AFR83) “Dear friends, God the Father chose you long ago and knew you would become his children…” 1 Peter 1:2a (TLB)

WAT GEBEUR WANNEER JY GOD AANNEEM?

1. JY ONTVANG ‘N NUWE IDENTITEIT

“Now, if anyone is enfolded into Christ, he has become an entirely new person. All that is related to the old order has vanished. Behold, everything is fresh and new.” 2 Corinthians 5:17 (TPT)

2. JY HET ONEINDIGE TOEGANG NA GOD

“The only person who dares wake up a king at 3:00 AM for a glass of water is a child.” Timothy Keller “Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word.” Hebreërs 4:16 (NLV)

3. DAAR WAG VIR JOU ‘N ONMEETBARE ERFENIS

“Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal n. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Hierby wil ek nog d t s : Solank ‘n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van di van ‘n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige re ls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit ‘n vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: “Abba!” Dit beteken: Vader! Jy is dus nie meer ‘n slaaf nie; jy is nou ‘n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak.” Galasi rs 3:26-29 en 4:1-7 (AFR83)